NUOTOLINIS MOKYMAS VILNIAUS OZO GIMNAZIJOJE

NUOTOLINIS MOKYMAS VILNIAUS OZO GIMNAZIJOJE

 

Vilniaus Ozo vidurinė mokykla (dabar Vilniaus Ozo gimnazija) 2002 m. pradėjo nuotolinio mokymo eksperimentą ir iki  2003 m. savarankiškai sukūrė elektroninę 10 klasės  kurso versiją  ir pradėjo mokymą nuotoliniu (distanciniu) būdu  per žiniatinklį (internetą).

Mokymui naudojama Vilniaus universiteto Nuotolinių studijų centro Moodle mokomoji terpė (platforma).

2005 metais ES ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija projektui „Nuotolinio mokymo(si) kursas X-XII klasei“ skyrė 510.000,00 Lt , o 2006 metais  projektui “Nuotolinio mokymosi kursas VIII-IX klasei” -  507.690,00 Lt. Šios lėšos ir mokyklos bendruomenės darbas leido per trejus metus Vilniaus Ozo vidurinėje sukurti šiuolaikinę techninę, programinę, dalykinę ir metodinę nuotolinio mokymo bazę. 

 

2010 metų lapkričio 25 dieną Vilniaus Ozo vidurinė mokykla pradėjo vykdyti naują Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamą  projektą „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“. Projektui skirta parama - 989317 Lt. 2009-2010 m. m. mokykloje mokėsi įvairaus amžiaus ir poreikių 357 nuotolinių klasių mokiniai (didžioji jų dalis - „iškritę“ iš bendrojo lavinimo sistemos asmenys). Grįždami į mokyklą ir norėdami įgyti reikiamą išsilavinimą jie turi įveikti atskirtį (pakartoti primirštus dalykus, dirbti papildomai, savarankiškai, gauti daugiau papildomos ir išsamesnės informacijos ) ir kokybiškai pasirengti pasiekimų patikrinimui bei brandos egzaminams. Todėl vien teorinių pamokų jiems nepakanka, atsirado didelis naujų IT priemonių poreikis: 1) 9-12 kl. kursą papildyti virtualiomis mokytojų paskaitomis (dalyko mokytojas surinks konkrečiai pamokai reikalingą metodinę medžiagą; apibendrins, aiškins, komentuos užduotis; parengs savo paskaitoms e-pateiktis, paskaitos konspektus), kuriomis mokiniai galės naudotis mokymosi procese). 2) 11-12 klasėms sukurti papildomus visų mokomųjų dalykų e-mokymo priemonių (su iliustracijomis, žemėlapiais, vaizdo, garso medžiaga, išoriniais šaltiniais, interaktyviomis užduotimis) komplektus temoms. Tai suteiks galimybę individualizuoti ir diferencijuoti mokymą, optimaliau organizuoti pamoką, kai mokinių mokymosi lygis skirtingas (minėtų klasių mokinių amžius yra 17-35 metai). Įdiegtomis e-mokymosi priemonėmis 9-12 kl. naudosis nuotolinių ir dieninių klasių Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos bei jos partnerių mokiniai. Projekto metu bus apmokyti mokytojai, kurie dirbs ir diegs mokymosi procese inovatyvias e-mokymosi priemones. Parengtos ir įdiegtos priemonės padės moksleiviams geriau pasirengti valstybiniams brandos egzaminams. Tai bus ilgalaikės naudos rezultatas.

Šiuo metu  Vilniaus Ozo vidurinėje mokykloje yra  paruoštas nuotolinio mokymo kursas, pritaikyta metodika  ir vyksta mokymas aštuntose, devintose, dešimtose, vienuoliktose ir dvyliktose klasėse.

Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į  konkrečias pamokas ir adaptuotas specifiniams IKT reikalavimams.  Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir Skype.  E-pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų žiniatinklio (interneto) adresų.

Reikia pabrėžti, kad tai nėra savarankiškas mokymasis (eksternas), kadangi kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas. Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz., per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t. Maždaug kartą per mėnesį mokytojo nustatytą dieną vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.

Didelis patogumas yra tai, kad mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Esant rimtam pagrindimui mokytojas turi teisę atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Baigiamuosius 12-os klasės mokyklinius egzaminus abiturientai laiko Vilniaus Ozo vidurinėje mokykloje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje.  Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

 

Daugiau informacijos: 

Direktorius Albinas Daubaras

Vilniaus Ozo gimnazija,

Ozo gatvė 39

Lietuvos Respublika

 

ozomokykla@delfi.lt 

tel. Vilniuje 2400786

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018