Apie mokymą(si)

Informacija rengiama.

INFORMACIJA APIE MOKYMĄSI NUOTOLINIU BŪDU

Nuotolinio mokymo tikslai:

— Švietimo sektoriaus plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas;

— Sukurti sąlygas kiekvienam žmogui įsigyti jo ar jos sugebėjimus ir poreikius atitinkančias mokymo paslaugas;

— Siekti grąžinti į švietimo sistemą „iškritusiuosius”, skatinti vaikus ir suaugusius, neturinčius pagrindinio ir vidurinio mokslo baigimo pažymėjimo, grįžti į mokyklą;

— Diegti modernias, informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis pagrįstas mokymo priemones bei metodus.

Nuotoliniu būdu gali mokytis visi, bet šis mokymo metodas ypač patogus  specialiųjų poreikių asmenims,  kurie dėl įvairių priežasčių negali įgyti žinių tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje, t.y.:

— emigrantai, jų vaikai ir imigrantai;

— užsienyje gimę ir nuolat gyvenantys lietuviai;

— jaunuoliai, turintys psichologinių bendravimo problemų;

— neįgalieji, turintys judėjimo, klausos ir kitas negalias;

— dirbantys ar vyresnio amžiaus mokiniai;

— besilaukiančios arba auginančios mažamečius vaikus mamos;

— mokiniai, ilgą laiką besigydantys ligoninėse ar sanatorijose;

— moksleiviai, kuriems skirtas mokymas namuose;

— aukšto meistriškumo sportininkai, kurie daug laiko praleidžia sportinėse stovyklose, varžybose;

— privalomos karinės tarnybos kariai;

— atliekantys bausmę įkalinimo įstaigose;

— asmenys, gyvenantys vietovėse, iš kurių sunku pasiekti mokyklą.

Šiuo metu  Vilniaus Ozo gimnazijoje yra  paruoštas nuotolinio mokymo kursas, pritaikyta metodika  ir vyksta mokymas aštuntose, devintose, dešimtose, vienuoliktose ir dvyliktose vidurinio ugdymo klasėse.

Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į konkrečias pamokas ir adaptuotas specifiniams IKT reikalavimams.  Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir Skype.  E.pamokose daug video ir audio medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių  darbų testų,  papildomų žiniatinklio (interneto) adresų.

Reikia pabrėžti, kad tai nėra savarankiškas mokymasis (eksternas), kadangi kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės  ugdymo planas.  Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz.: per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t. Vieną kartą per mėnesį mokytojo nustatytu laiku vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.

Didelis patogumas yra tai, kad mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Esant rimtam pagrindimui mokytojas turi teisę atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

Jau 2007/2008m.m. nuotoliniu būdu mokėsi apie trys šimtai mokinių iš Lietuvos, Norvegijos, Airijos, Anglijos,  Ispanijos, Belgijos, Gruzijos, Japonijos, Izraelio, JAR, JAV ir Vokietijos ir kt., tame tarpe 5 neįgalūs asmenys, 18  moterų auginančių mažus vaikus,  3 nėščios  moterys, 4 aukšto meistriškumo sportininkai, 27 su tėvais išvykę į užsienį  jaunuoliai. Apie 30 jaunuolių besimokančių užsienio mokyklose mokosi tik  lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos modulių.

2006 metais vidurinę mokyklą baigė ir sėkmingai valstybinius bei mokyklinius egzaminus išlaikė pirmoji “nuotolinukų” abiturientų laida, 2007 m. — antroji laida.

Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas nemokamas. Baigiamuosius 12-os klasės mokyklinius egzaminus abiturientai laiko Vilniaus Ozo gimnazijoje, valstybinius — specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje.  Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kas tai yra nuotolinis mokymas? Ar tai tas pats, kas mokytis savarankiškai (eksternu)? — Ne, tai kitoks mokymosi metodas. Tai nėra savarankiškas mokymasis (eksternas), kadangi kiekvieno mokomojo dalyko yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas.

Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz.: per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t.

Vieną kartą per mėnesį mokytojo nustatytu laiku vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis testas. Ne mažiau kaip 1 kartą per trimestrą (pusmetį) akivaizdžiai arba (Skype programa su Web vaizdo kamera) bendrauja su dėstančiu dalyką mokytoju.

2. Kada prasideda mokslo metai? — Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną.
3. Kokie yra privalomi resursai? · Kompiuteris su internetiniu ryšiu;

· Skype programa;

· Mikrofonas;

· Web vaizdo kamera (kaina apie 30 Lt);

· Klaviatūra (lietuvių, anglų, rusų (jei reikia) kalba);

· Garso kolonėlės arba ausinės.

4. Ar mokslas nuotoliniu būdu yra mokomas? — Mokslas yra nemokomas.
5. Ar būtina pačiam mokiniui atvykti į mokyklą ir atvežti dokumentus? — Ne, nebūtina. Galima dokumentus atsiųsti paštu. Svarbiausia, kad išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija būtų  patvirtinta notaro.
6. Ar gali mokiniai, besimokantys užsienio mokyklose, mokytis nuotoliniu būdu atskirus dalykus? — Gali mokytis nuotoliniu būdu atskirus lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos modulius.
7. Kokius dokumentus gaus mokinys, baigęs 10 arba 12 klasių? — Mokinys, baigęs mokslo metus teigiamais pažymiais ir išlaikęs egzaminus, gaus išsilavinimo dokumentus: pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (baigę10 kl.) arba brandos atestatą (baigę 12 kl.) arba atitinkamos klasės baigimo pažymą.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublika

Vilniaus Ozo gimnazija,

Ozo g. 39

Direktorius Albinas Daubaras

www.ozogimnazija.lt

[email protected]

 

mob. tel.+370 61857580