MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2% PARAMA    Tel.+37062064752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

MANO DIENYNAS     MOODLE    1.2%  PARAMA     Tel. +370 620 64 752      Ozo g. 39 Vilnius, LT-07171     į.k.190009014

Nuotolinis mokymas

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA

NEMOKAMAI NUOTOLINIU BŪDU KVIEČIA MOKYTIS:

  • Vaikus ir suaugusiuosius visų 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokomųjų dalykų pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.
  • Visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse) – asmenis, norinčius mokytis tik LITUANISTINIO MOKYMOSI DALYKŲ (privalomai – lietuvių kalbos, pasirinktinai – Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros, Lietuvos pažinimo) pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Sėkminga 21 metų nuotolinio mokymo patirtis!

  • Mokslas yra nemokamas.
  • Mokytis gali visi LR piliečiai (vaikai ir suaugusieji) bei lietuvių kilmės asmenys.
  • Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  • Mokiniai, grįžę į Lietuvą, gali sėkmingai, nepatirdami atskirties ir nelaikydami privalomo mokomųjų dalykų žinių patikrinimo, tęsti mokymąsi savo rajono, miesto mokyklose.

 

Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

  • Lankstų pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštį.
  • Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu.
  • Pilnavertį ir reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai parengtomis e. pamokomis, elektroninėmis (EMA, EDUKA) pratybomis bei elektroniniais EDUKA vadovėliais.

 

Daugiau informacijos:

http:ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:

http:ozogimnazija.lt > Kontaktai

 


Vilniaus Ozo gimnazija 2001 m. pradėjo nuotolinio mokymo eksperimentą ir iki 2003 m. savarankiškai sukūrė elektroninę 10 klasės  kurso versiją  ir pradėjo mokymą nuotoliniu (distanciniu) būdu  per žiniatinklį (internetą).

 

Mokymui naudojama virtuali mokomoji aplinka Moodle.

2005 metais ES ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Ozo gimnazija vykdė projektą „Nuotolinio mokymo(si) kursas X-XII klasei“ ir 2006 metais  projektą “Nuotolinio mokymosi kursas VIII-IX klasei” Šie projektai leido per trejus metus Vilniaus Ozo gimnazijoje sukurti šiuolaikinę techninę, programinę, dalykinę ir metodinę nuotolinio mokymo bazę.  2010-2012 metais Vilniaus Ozo gimnazija vykdė Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bendrai finansuotą  projektą „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.

Šiuo metu  Vilniaus Ozo gimnazijoje  yra  paruoštas nuotolinio mokymo kursas, pritaikyta metodika  ir vyksta mokymas 1-8 ir I-IV (9-12) gimnazijos klasėse, taip pat vyksta lituanistinis mokymas 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse (mokiniai gali mokytis tik lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros).

Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 12750 pamokų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1630 kontrolinių testų. Iš viso 1-8 lituanistinio mokymo klasėms yra sukurta apie 300 kontrolinių testų. Šiuo metu yra sukurta ir į „Moodle“ nuotolinio mokymo aplinką įkelta iš viso 9000 vaizdo paskaitų. Iš viso 8-12 klasėms yra sukurta apie 1400 e-mokymo priemonių.

Kiekvienos klasės kursas suskirstytas į  konkrečias pamokas ir adaptuotas specifiniams IKT reikalavimams.  Pamokos interaktyvios, mokinių darbai vertinami ir recenzuojami komunikuojant elektroniniu paštu ir Skype.  E-pamokose daug vaizdo ir garso medžiagos, savikontrolės ir kontrolinių darbų testų, papildomų žiniatinklio (interneto) adresų. Kiekvienam mokomajam dalykui yra paruošta tiek pamokų, kiek reikalauja visas atitinkamos klasės ugdymo planas. Visos pamokos surašytos į tvarkaraštį, kuris savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pvz., per savaitę būna dvi istorijos, keturios matematikos ir t.t. pamokos. Kiekvieną pamoką mokiniai konsultuojami, vertinami, atlieka užduotis, gauna namų darbus ir t.t. Maždaug kartą per mėnesį mokytojo nustatytą dieną vyksta kiekvieno dalyko vertinamasis tekstas.

Didelis patogumas yra tai, kad mokiniai gali atlikti užduotis bet kuriuo paros metu ir bet kurią savaitės dieną. Esant rimtam pagrindimui mokytojas turi teisę atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) ir Brandos egzaminus mokiniai laiko pagal PUPP ir egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Lietuvių kalbos ir matematikos dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus galima laikyti Skype, o egzaminus būtina laikyti, atvykus į gimnaziją. Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.