Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 m

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 2020 m.

Vilniaus Ozo gimnazijos TARYBA

[nuo 2018-01-28]

 

Mokytojų atstovai:

  1. Daiva Cygankova (pirmininkė)
  2. Inga Mozūraitytė
  3. Vidas Ivanauskas
  4. Gailė Apanavičiūtė
  5. Danguolė Mačiulienė

 

 

Mokinių atstovai:

 

1. Ernestas Lysionok , 7A
2. Gabija Strolytė, IB
3. Vilius Adomavičius, IIA
4. Emilija valerija Petrauskaitė, IIB
5. Toma Dailidonytė,  IIIA

 

Mokinių tėvų atstovai:

1. Daiva Žvinienė
2. Andžej Lysionok
3. Sandra Strolienė
4. Violeta Petrusenko
5. Laima Rimšienė

 

 

Vilniaus Ozo gimnazijos tarybos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija (toliau gimnazijos taryba), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.

1.2. Gimnazijos taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, atstovavimo, konkurencijos ir periodiškumo.

1.3. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina gimnazijos direktorius.

1.4. Gimnazijos taryba renkama 2 metams. Kasmet vietoj išvykusių išrenkami nauji nariai.

 

 

II. STRUKTŪRA

 

2.1. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojų atstovai, 5 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 5 moksleivių atstovai. Mokiniai iki 14 m į tarybą nerenkami.

2.2.Gimnazijos taryba sudaroma gimnazijos nuostatais patvirtinta procedūra, laikantis demokratinių rinkimų principų. Į gimnazijos tarybą nariai renkami tokia tvarka:

2.2.1Mokinių atstovus rekomenduoja mokinių taryba.

2.2.3Mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu. Į gimnazijos tarybą išrenkami penki mokytojai, surinkę daugiausia balsų.

2.2.4.Tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų (po vieną iš kiekvienos klasės) susirinkimas.

2.3. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai per pirmą tarybos posėdį atviru balsavimu. Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti gimnazijos direktorius.

2.4. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

2.5. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai jos narių Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

2.6. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.

2.7. Švietimo skyrius, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

2.8. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kartą per mokslo metus.

2.9. Gimnazijos tarybos posėdžius kviečia gimnazijos direktorius arba gimnazijos tarybos pirmininkas.

 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

 

3.1. Gimnazijos taryba aprobuoja:

3.1.1  mokyklos nuostatus;

3.1.2  vidaus darbo tvarkos taisykles;

3.1.3  mokyklos veiklos programą;

3.1.4  ugdymo planą;

3.1.5  ugdymo proceso organizavimo tvarką;

3.1.6  mokinių skatinimo ir nuobaudų sistemą.

3.2. Nustato  Gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis.

3.3. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.

3.4. Derina moksleivių atostogų datas  su steigėju ir jo administracijos švietimo padaliniu.

3.5. Svarsto ir aprobuoja įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.

3.6. Svarsto mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

3.7. Inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.

3.8. Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą prižiūri mokyklos ūkinę – finansinę veiklą.

3.9. Analizuoja mokyklos darbuotojų darbo kokybę; teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus.

3.10. Skiria   atstovus   į  mokytojų  atestacijos   komisiją; teikia   siūlymus   mokyklos kvalifikacinei komisijai.

3.11. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.

3.12. Gali sustabdyti kitų  gimnazijos savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

3.13. Gali spręsti ir kitus su gimnazijos veikla susijusius klausimus.

3.14. Konfliktines situacijas gimnazijos taryba sprendžia tik gavusi raštišką kurio nors gimnazijos bendruomenės nario  prašymą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams, pirmininkas apibendrina praėjusių metų veiklą.

4.2. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad gimnazijos tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

 

V. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS

 

5.1. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

5.2. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems gimnazijų nuostatams, gimnazijos vadovybės, gimnazijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina direktorius.