Metodinė taryba

Vilniaus Ozo gimnazijos metodinė taryba 2016-2017 m. m.:

 

Vardas, pavardė Metodinė grupė Kvalifikacinė kategorija
Jolanta Subačienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Matematika ir IT metodininkė
Aušra Šlapelienė Lietuvių  kalbos

metodinės grupės pirmininkė

metodininkė
Inga Mozūraitytė Psichologijos, menų, technologijų ir dorinio ugdymo

metodinės grupės pirmininkė

metodininkė
Vilma Klimienė Gamtos ir fizinių mokslų metodinės grupės pirmininkė vyr. mokytoja
Liudmila Plytnikienė Užsienio kalbų

metodinės grupės pirmininkė

 

metodininkė
Inga Alekšiūnienė Matematikos ir IT

metodinės grupės pirmininkė

vyr. mokytoja
Kintaras kaselis Istorijos

metodinės grupės pirmininkas

ekspertas
Kristina Banienė Geografijos, kūno kultūros, ekonomikos

metodinės grupės pirmininkė

vyr. mokytoja
Daiva Cygankova Nuotolinio mokymo metodinės grupės pirmininkė metodininkė

 

 

Metodinės tarybos veikla:

1. Inicijuoja mokytojų dalykinės, IKT ir e-mokymo kompetencijų tobulinimą.

2. Skatina mokytojų dalyvavimą Respublikos ir Vilniaus miesto organizuojamuose renginiuose, seminaruose.

3. Inicijuoja mokyklos mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

4. Aptaria, analizuoja ir tobulina mokinių, besimokančių nuotoliniu ir tradiciniu būdu, žinių vertinimo tvarką.

5. Svarsto ir tobulina mokytojų darbo nuotolinio mokymo(si) ir elektroninėse klasėse tvarką.

6. Aptaria ir organizuoja dalykines metodines savaites.

7.Rūpinasi mokinių poreikių tenkinimu, inicijuoja metodines grupes siūlyti mokiniams pasirenkamuosius dalykus, modulius ir projektinius darbus.

8. Analizuoja ilgalaikius teminius planus ir siūlo jų struktūrą.

9.Svarsto ir aprobuoja projekto „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymosi objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“.

10.Inicijuoja brandos egzaminų rezultatų aptarimą metodinėse grupėse.

  

Vilniaus Ozo gimnazijos metodinės tarybos darbo planas 2016/2017 m.m

Metodinės tarybos darbo planas 2014-2015 m.m.