Ugdymo planas

Ugdymo planas 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m.

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. UGDYMO PLANAS

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS, KONTROLĖS, VĖLAVIMO Į PAMOKAS APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS SPECIALIZUOTO SPORTO UGDYMO KLASIŲ MOKINIŲ, IŠVYKSTANČIŲ IŠ VILNIAUS Į SPORTO STOVYKLAS IR VARŽYBAS, MOKYMO(SI) TVARKA

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES (PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU SPORTO UGDYMO PROGRAMA) VERTINIMO TVARKA

SPORTO ŠAKOS PROGRAMOS PASIEKIMŲ VERTINIMAS

PRAŠYMO FORMA PATEISINTI PAMOKAS