Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija (VGK)

 

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialių poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funcijas.

Vaiko gerovės komisija apjungia mokyklos prevencinio darbo grupės, krizių valdymo komandos ir specialiojo ugdymo komisijos funkcijas.

VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 • Vilda Skairienė

  (VGK komisijos pirmininkė,

  gimnazijos pavaduotoja ugdymui)

  Danguolė Mačiulienė

  (VGK komisijos sekretorė)

  Inga Gedgaudienė

  (gimnazijos socialinė pedagogė)

  Rūta Budriūnė

  (sveikatos ir sporto psichologė)

  Inga Mozūraitytė

  (gimnazijos tarybos narė)

 

Tikslai:

1.  Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.

2.  Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą.

 

Uždaviniai:

1.  Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.

2.  Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.

3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

4.  Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.

5.  Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.

6.  Neleisti į mokyklą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų mokiniams.

Veiklų planas:

 1. VGK posėdžiai.
 2. Pašalinių asmenų registracija mokykloje.
 3. Mokinių lankomumo kontrolė.
 4. Sociologiniai tyrimai (informacijos apie smurtą, kvaišalų vartojimą rinkimas).
 5. Pedagogų konsultacijos su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste.
 6. Dalyvavimas seminaruose.
 7. Informacijos teikimas apie pastebėtus kvaišalų vartojimo atvejus mokyklos teritorijoje bei įtartinus asmenis, pasirodančius mokykloje.
 8. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto bei patyčių atvejus mokykloje.
 9. Informaciniai lankstinukai tėvams apie narkotines medžiagas, jų vartojimo atpažinimo požymius ir kt.
 10. Informacija tėvams mokyklos tinklapyje www.ozogimnazija.lt, skyrelis „Tėvų švietimas“.
 11. Supažindinimas su kvaišalų vartojimo žala ir pasekmėmis, bei su tvarka mokykloje, siekiant išvengti kvaišalų vartojimo ir platinimo.
 12. Sociologiniai tyrimai (smurto bei informacijos apie kvaišalų vartojimą rinkimas) ir rezultatų viešinimas.
 13. Vaizdinės medžiagos apie kvaišalų vartojimą peržiūra ir aptarimas.
 14. Vaizdinės medžiagos apie smurtą ir patyčias mokykloje peržiūra ir aptarimas.
 15. Socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas.
 16. Pirminės informacijos rinkimas/patikslinimas apie spec. poreikių mokinius.
 17. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo sudarymas bei tvirtinimas.
 18. Modifikuotų/adaptuotų programų ruošimas.
 19. Moksleivių, turinčių mokymosi sunkumų, pradinis įvertinimas.
 20. Spec. ugdymo programų aprobavimas.
 21. Spec. ugdymo programų efektyvumo bei taikymo aptarimas.
 22. Integruotos pamokos, susijusios su kvaišalų vartojimo, smurto bei patyčių prevencija.
 23. Specialistų paskaitos mokiniams.
 24. Atvirų durų diena Vilniaus m. 6 PK.

Vilniaus Ozo gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas