Veiklos kokybės įvertinimas

Veiklos kokybės įvertinimas

Vilniaus Ozo gimnazijoje 2020 – 2021 m. m. remiantis „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ (patvirtinta ŠMM ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267) buvo atliktas Teminis įsivertinimas. Tirtos temos: Pasiekimai ir pažanga bei Vertinimas ugdant.

2020_2021 m.m. Vidaus audito pristatymas

Mokyklos kokybės veiklą pedagogai ir mokiniai vertino užpildydami anketą www.iqesonline.lt , remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių skalę. Vilniaus Ozo gimnazijoje 2020-2021 m m. buvo vykdomas gimnazijos teminis įsivertinimas, kurį atliko koordinacinė vidaus audito grupė:
Dovilė Balcevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Eglė Bardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė.
Jolanta Subačienė, matematikos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė.
Radmila Relič, rusų kalbos mokytoja.
Indrė Iliakaitė, psichologė.
Ilona Greviškienė, anglų kalbos mokytoja.
Rasa Kuzmičiovienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Kristina Banienė, geografijos ir ekonomikos mokytoja.